REGULAMIN CENTRUM DIAGNOZY, TERAPII I NEUROROZWOJU „NEURONEK”

dotyczący usług prowadzonych w systemie porad i wizyt (konsultacyjno –  diagnostycznych) 

on-line i telefonicznie

Informacje ogólne:

 1. Każdy uczestnik „wizyt on –line” w Centrum „Neuronek” z użyciem komunikacji internetowej lub telefonicznej zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania poniższego regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach w Centrum „Neuronek” w trybie on-line, zwanych dalej „wizytami on-line” lub „usługami on-line” niezależnie od użytych rodzajów łączy komunikacji telefonicznej lub internetowej.
 3. Jako łączność on-line rozumiemy wszelki kontakt za pomocą komunikacji telefonicznej lub internetowej, w tym komunikatory i e-maile, używane w celu prowadzenia usług terapeutyczno-konsultacyjnych. Formy kontaktu uzgadniamy w porozumieniu i za zgodą obu stron. 
 4. Wszystkie bieżące informacje na temat oferty prowadzonych w ten sposób wizyt oraz szczegółowe informacje dotyczące zarówno terminu jak i rodzaju łączności ustalane są w porozumieniu i za obopólna zgodą udzielających porady/konsultacji jak i odbiorcy usługi i są ustalane w bezpośrednim kontakcie z klientem na drodze telefonicznej lub mailowej.\
 5. Usługi on-line są świadczone przez wybrane osoby z  Zespołu Diagnostyczno – Terapeutycznego CDTiN “Neuronek”.
 6. Każdy Uczestnik „wizyt on-line” w Centrum „Neuronek” proszony jest o dotrzymanie terminu umówionego kontaktu poprzez zapewnienie właściwej jakości połączenia internetowego /telefonicznego po swojej stronie (o ile nie wystąpią czynniki niezależne od obu stron).
 7. Czas trwania konsultacji i zajęć terapeutycznych nie ulega zmianie – w czas ten wlicza się również okres oczekiwania lub przerw w połączeniu wynikających z przyczyn niezależnych od osób udzielających „usługi on –line”, jak też kontakt e-mail (np. w celu przesłania materiałów do samodzielnej pracy w domu).
 8. Sposób wykorzystania czasu zależy od indywidualnych ustaleń z terapeutą/konsultantem prowadzącym zajęcia a także celu i rodzaju usługi.

Formy zajęć i zasady uczestnictwa:

 1. „Wizyty on-line” w Centrum „Neuronek” prowadzone są w postaci zajęć indywidualnych, konsultacji z rodzicami i porad wychowawczych, diagnoz specjalistycznych już prowadzonych procesów terapeutycznych (dotyczy treningów słuchowych) lub pierwszych wizyt obejmujących wywiad rozwojowy.

Regulamin wizyt konsultacyjnych Metodą Johansen IAS/ATS Neuroflow:

 1. Chęć kontynuacji terapii JIAS /ATS Neuroflow wymaga każdorazowo wykonania kontrolnej diagnostyki. 
 2. Zakres i przebieg konsultacji kontrolnej ustala terapeuta prowadzący z rodzicami pacjenta. Koszt konsultacji zgodnie z cennikiem (Re-diagnozy).
 3. W celu wykonania diagnozy kontrolnej konieczne jest zapewnienie łącza Skype + telefoniczne i słuchawek używanych w procesie terapeutycznym przez dziecko.  
 4. Dokładne informacje dotyczące przebiegu i terminu konsultacji ustalane są indywidualnie z terapeuta prowadzącym.
 5. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia konsultacji przez terapeutę prowadzącego, po uprzednim uzgodnieniu z klientem, istnieje możliwość odbycia „wizyty on-line” z terapeutą o równoważnych uprawnieniach i kwalifikacjach w danym zakresie będącym pracownikiem CDTiN “Neuronek”.

Opłaty, rezerwacje i cykle zajęć:

 1. Prosimy o wcześniejsze rezerwacje „wizyt on-line” poprzez maila neuronek@neuronek.pl lub telefonicznie (kontakt na stronie www.neuronek.pl) lub bezpośrednio u terapeuty.
 2. Zapisanie się na „wizytę on-line” nie jest żadnym zobowiązaniem wobec Centrum ani umową lojalnościową. Niemniej w razie planowanej nieobecności prosimy o informowanie poprzez wiadomość tekstową lub telefoniczną pod nr podanym na stronie internetowej (z podaniem danych osoby nieobecnej i wskazaniem jakiego terminu nieobecność dotyczy) lub bezpośrednio u terapeuty.
 3. Gwarancją uczestnictwa w wybranych zajęciach  jest wcześniejsza rezerwacja i potwierdzenie terminu zajęć (telefonicznie/mailowo).
 4. Uiszczenie opłaty za „wizyty on-line”/opinie lub inne „usługi on-line” świadczone przez Centrum „Neuronek”, następuje bezpośrednio na konto CDTiN  „Neuronek” nr 98 1140 2004 0000 3702 7534 3523 (mBank)  zgodnie z obowiązującym cennikiem podanym na stronie www.neuronek.pl
 5. Wpłata  powinna nastąpić najpóźniej w dniu wyznaczonej wizyty.
 6. W przypadku regulowania opłat przelewem należy umieścić w treści przelewu: imię i nazwisko uczestnika oraz tytuł usługi Np.: Jan Kowalski, konsultacja psychologiczna.
 7. W celu otrzymania rachunku (imiennego lub na firmę) za zajęcia należy przekazać mailowo dane osoby, na którą ma być wystawiony w momencie zgłoszenia na konsultację/zajęcia na adres: neuronek@neuronek.pl 
 8. Zakup cyklu zajęć możliwy jest po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem (również za pośrednictwem łączy internetowych neuronek@neuronek.pl). 
 9. Cykle zajęć są płatne z góry w całości lub za każde zajęcia oddzielnie po uzgodnieniu z Dyrektorem CDTiN „Neuronek”. 

 

Regulamin wchodzi w życie od dnia 1.04.2020r. i obowiązuje do odwołania.