Cennik oferty diagnostyczno-konsultacyjnej

Zakres diagnozy Czas trwania Wynik wizyty Cena
Diagnoza psychologiczna/nozologiczna
Diagnoza psychologiczna w kierunku trudności/zaburzeń rozwojowych 4 x 1,5 godz. Opinia z zaleceniami 600 zł (150 zł za spotkanie)
Diagnoza pedagogiczna specyficznych trudności w uczeniu się UWAGA: pełna diagnostyka wymaga także przeprowadzenia testu funkcjonowania intelektualnego + ew. diagnostyki neuroterapeutycznej 2 x 1,5 godz. Ocena kompetencji edukacyjnych 260 zł
Diagnoza potencjału intelektualnego (pełen test inteligencji, np. IDS, Wechsler) 1,5 - 2 godz. Opinia zawierająca wynik + opis 250 zł
Testy inteligencji pozawerbalnej 1 - 1,5 godz. Opis wyników testu 200 zł
Test PEP-R 2 x 1 godz. lub 1 x 1,5 - 2 godz. Opis wyników testu 250 zł
Diagnoza funkcjonalna Do 3 godzin według indywidualnego harmonogramu Opinia postdiagnostyczna 300 zł
Ocena profilu rozwojowego małego dziecka 2 x 1,5 godz. Opinia 260 zł
Diagnoza funkcji neuropsychologicznych (testy i obserwacja) 2 x 1,5 godz. Opis wyniku testu/obserwacji 250 zł
Konsultacja psychiatryczna 1 - 1,5 godz Wizyta diagnostyczna 220 zł
Konsultacja psychiatryczna 0,5 godz. Kolejne wizyty 120 zł
Diagnoza neuroterapeutyczna
QEEG z omówieniem (maping pełnoczepkowy z zaleceniami do NFB i opisem) 1 - 1,5 godz. Raport QEEG z opisem i zaleceniami NFB (mail) 350 zł.
QEEG z omówieniem (maping pełnoczepkowy z zaleceniami do NFB) 1 - 1,5 godz. Raport QEEG z zaleceniami do NFB (mail) 250 zł
Diagnoza uwagi słuchowej/przetwarzania słuchowego
Diagnoza wstępnej uwagi słuchowej/przetwarzania słuchowego: - metodą A. Tomatisa - metodą Johansena IAS 1,5 - 2 godz. Przygotowanie Indywidualnego Programu Stymulacji Słuchowej 250 zł
Re-diagnoza: - Tomatisa Johansena IAS 1 - 1,5 godz. Indywidualny Program Stymulacji Słuchowej 150 zł
Diagnoza wyższych funkcji słuchowych (APD) i przetwarzania słuchowego - dla celów diagnozy trudności w uczeniu się 2 - 2,5 godz. Przygotowanie opinii na potrzeby PPP/szkoły 300 zł
Diagnoza wstępna wyższych funkcji słuchowych (metodą ATS Neuroflow) 1,5 - 2 godz. Raport APD 250 zł
Re-diagnoza APD (metodą ATS Neuroflow) 1 - 1,5 godz. Raport APD 150 zł
Diagnoza pedagogiczna
Diagnoza kompetencji edukacyjnych 2 x 1 - 1,5 godz. Omówienie na drugim spotkaniu + wskazówki do pracy 250 zł
Ocena postępów rozwojowych po okresie terapii 1 x 1,5 godz. Opinia 150 zł
Diagnoza pedagogiczna gotowości szkolnej 2 x 1 - 1,5 godz. Opinia 240 zł
Diagnoza neurologopedyczna/logopedyczna
Diagnoza neurologopedyczna (zaburzenia mowy i komunikacji) 2 x 1,5 godz. (wywiad + spotkanie z dzieckiem) Opinia + wskazówki 300 zł
Diagnoza neurologopedyczna (jako element szerszej diagnostyki) 1 - 1,5 godz, Zalecenia do pracy z dzieckiem 150 zł
Diagnoza logopedyczna (nieprawidłowości artykulacyjne) 2 x 1 godz. (wywiad + spotkanie z dzieckiem) Opinia + wskazówki 200 zł
Konsultacje neurorozwojowe
Konsultacje w zakresie integracji odruchów metodą MNRI 1 lub 2 spotkania po 1 godz. Omówienie 150 zł za spotkanie
Konsultacje psychologiczne
Okresowe konsultacje psychologiczne (tylko dla dzieci zdiagnozowanych w CDTiN "Neuronek" lub kandydatów do treningów TUS) 1,5 godz. Omówienie postępów/zaplanowanie dalszych oddziaływań 150 zł
Jednorazowa konsultacja Dziecko i Rodzic 1,5 godz. Omówienie 150 zł
Usługi dodatkowe
Konstrukcja Indywidualnego Planu Działania po wielospecjalistycznym procesie diagnostycznym (zebranie zespołu diagnostyczno-terapeutycznego) - Plan lub program oddziaływań terapeutycznych 120 zł
Opracowanie wraz z n-lem/wychowawcą z placówki edukacyjnej Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET) 1 - 2 spotkania Opracowanie IPETu 200 zł
Opiniowanie poza procesem diagnostycznym (m.in. po konsultacji, okresie terapii, na prośbę rodzica, do instytucji orzekającej) - Opinia 50 - 120 zł (cena uzależniona od zakresu opinii)
Diagnoza dziecka na terenie placówki edukacyjnej (obserwacja zachowania w grupie rówieśniczej) 2 godz. Opinia 320 zł (+koszt dojazdu)
Superwizja (dotyczy pacjentów nie będących pod opieką CDTiN "Neuronek") Ustalenia indywidualne Ustalenia indywidualne Cena ustalana indywidualnie
Staż 1 godz. Wybrane zajęcia terapeutyczne 60 zł
  • Cennik obowiązuje od września 2019
  • Chęć uzyskania rachunku imiennego lub na firmę (z numerem NIP) za zajęcia odbyte w danym miesiącu musi być zgłoszona terapeucie na początku danego miesiąca