Diagnoza zaburzeń mowy i komunikacji

Diagnoza odbywa się w trakcie dwóch spotkań. Pierwsze z nich to rozmowa z rodzicem/ opiekunem (rodzic na to spotkanie przychodzą bez dziecka). Wywiad dotyczy przebiegu ciąży i porodu, tempa osiągania kolejnych etapów rozwoju w każdej ze sfer (motoryka duża i mała, rozwój poznawczy, percepcja, umiejętności społeczne w tym zabawa i komunikacja z otoczeniem), sposobu karmienia, a także umiejętności samoobsługowych.

Podczas drugiego spotkania neurologopeda spotyka się z dzieckiem. W trakcie wizyty obserwuje zabawę dziecka oraz poziom bazowych umiejętności komunikacyjnych (kontakt wzrokowy, wspólne pole uwagi, reakcja na dźwięk, naśladowanie, gest wskazywania palcem). Ponadto  ocenia się: odruchowe reakcje oralne, czynności prymarne (tor oddechowy, sposób jedzenia i picia), rozwój motoryki dużej i małej, rozumienie komunikatów werbalnych (rozpoznawanie rzeczowników, czasowników, wykonywanie poleceń), a także nadawanie mowy oraz komunikaty niewerbalne. Następnie neurologopeda omawia wynik diagnozy z rodzicem/opiekunem dziecka oraz przedstawia ogólny plan terapii.