Oferta

Przygotowaliśmy bogatą ofertę diagnostyczno – terapeutyczną tak, aby zapewnić optymalny rozwój naszym młodszym i starszym Klientom.

Diagnostyka:

– ocena rozwoju psychoruchowego niemowląt
– diagnoza zaburzeń z kręgu trudności neurorozwojowych
– diagnoza dzieci z grupy ryzyka spektrum autyzmu
– diagnoza funkcjonalna osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi z uwzględnieniem trudności współwystępujących
– diagnoza neurologopedyczna
– diagnoza dzieci zagrożonych specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysortografia…)
– ocena profilu emocjonalnego
– badanie QEEG (mapowanie) wraz z raportem po badaniu
– badanie Uwagi Słuchowej (przetwarzania słuchowego) w celu zaprogramowania optymalnego programu do treningu słuchowego

Zespół Diagnostyczno – Terapeutyczny „Neuronka” ma wieloletnie doświadczenie w diagnostyce i terapii osób z ASD. Zajmujemy się także diagnostyką osób dorosłych, u których oni sami, lub ich bliscy podejrzewają ASD.

Testy… testy…

W ramach procesu diagnostycznego – w sytuacjach, gdy jest to niezbędne wykonujemy testy m.in.:

– test Profil Psychoedukacyjny Schoplera (PEP-R)
– testy inteligencji werbalnej i pozawerbalnej
– testy neuropsychologiczne

Rodzicu! Proces diagnostyczny  to wyznaczenie ścieżki terapeutycznej, sposobu modelowania rozwoju Twojego Dziecka.

Zajęcia terapeutyczne:

– zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju
– terapia neurologopedyczna
– zajęcia logopedyczne (w tym także komunikacja alternatywna PECS)
– sesje terapii relacyjnej
– zajęcia pedagogiczno – terapeutyczne przygotowujące dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego
– integracja odruchów wg programu MNRI
– grupy ćwiczące kompetencje społeczne (TUS)
– treningi neurofeedback (BFB)
– treningi słuchowe wg Tomatisa

Zgodnie z naszą filozofią terapeutyczną rozwój to wszechstronna stymulacja mózgu człowieka  tak, aby osiągnął pełnię swoich możliwości. W związku z tym:

– organizujemy cykliczne warsztaty kreatywne dla Dzieci w różnym wieku
– wyruszamy na bliższe i dalsze wyprawy, by ćwiczyć w praktyce zdobyte umiejętności
– organizujemy specjalistyczne warsztaty naukowe z różnych dziedzin, by zachęcać dzieci i młodzież do poszukiwań i poszerzania wiedzy