Terapia indywidualna

Zajęcia psychologiczne

Terapia psychologiczna prowadzona w Centrum CDTiN „Neuronek” jest zogniskowana na relacji i empatii, ale uwzględnia również techniki psychoterapii poznawczo-behawioralnej, czerpie także z podejścia rozwojowego. Formy i metody współpracy są dostoswane do potrzeb i możliwości naszych klientów oraz uwzględniają indywidualny profil rozwojowy pacjenta w celu wspomagania rozwoju i przezwyciężenia trudności.

W zależności od indywidulanych potrzeb i celów zajęcia psychologiczne zogniskowane są na:

  • rozwijaniu kompetencji emocjonalno-społecznych,
  • wspieraniu w trudnościach emocjonalnych,
  • nauce budowania lub/i podtrzymywania relacji,
  • korygowaniu nieprawidłowych wzorców behawioralnych i poznawczych.

Zajęcia pedagogiczne

Zajęcia pedagogiczne to proces całościowych działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności rozwojowych. W zależności od zgłaszanych problemów proces terapeutyczny nastawiony jest na wyrównywanie deficytów rozwojowych, trudności wychowawczych czy rozwijanie motywacji do działania  i podejmowania wyzwań rozwojowych w obszarze edukacyjnym i społeczno-emocjonalnym. Pedagog – terapeuta swoją pracę często skupia na:

  • Rozwijaniu kompetencji poznawczych,
  • Przygotowaniu do podjęcia obowiązku szkolnego,
  • Wyrównaniu deficytów edukacyjnych o behawioralnych.

Zajęcia neurologopedyczne/logopedyczne

Zajęcia logopedyczne ukierunkowane są na korektę nieprawidłowo realizowanych głosek, a także automatyzację ich poprawnego brzmienia. Ważnym elementem jest również praca nad poprawnym przebiegiem czynności prymarnych (tj. oddychania oraz przyjmowania płynów i pokarmów), które mogą mieć wpływ na nieprawidłowości w obrębie artykulacji.

Podstawowym celem terapii neurologopedycznej jest wyposażenie Klienta w efektywne kompetencje komunikacyjne, które umożliwią wyrażenie swoich potrzeb, a przez to pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym. W tym celu, w zależności od możliwości danej osoby wykorzystywane są różnorodne formy komunikacji (mowa werbalna, gesty, symbole). W dalszej kolejności rozwijane są: słownictwo, umiejętność budowania zdań, rozumienie coraz bardziej złożonych komunikatów, kompetencje poznawcze.

Konsultacje psychologiczne/pedagogiczne

Konsultacje to spotkania z psychologiem lub pedagogiem, który ma na celu wsparcie Dziecka, a kiedy to konieczne także Rodziców/Opiekunów w napotkanych trudnościach wychowawczych/rozwojowych.

Zwykle konsultacja ma charakter spotkania z Pacjentem oraz element psycho-edukacyjny dla Rodziców, którego celem jest rozwój kompetencji rodzicielskich w zakresie komunikacji z dzieckiem i wspierania jego właściwego rozwoju.

Skierowane w szczególności do Rodzin po procesie diagnostycznym w CDTiN „Neuronek”.

Konsultacja odbywa się także przed rozpoczęciem uczestnictwa w zajęciach z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych. Jej celem jest orientacja w funkcjonowaniu Dziecka, jego mocnych stronach oraz obszarach wymagających wsparcia.